X
تاریخ خرپا نورد گرم 3 فی 8 خرپا نورد گرم 3 فی 10 خرپا نورد سرد 3 فی 8 مش 6 ساده مش 8 آج دار مش 10 آج دار
۱۴۰۰/۷/۱000000000000 ريال
۱۴۰۰/۶/۳۱000000000000 ريال
۱۴۰۰/۶/۳۰000000000000 ريال
۱۴۰۰/۶/۲۹000000000000 ريال
۱۴۰۰/۶/۲۸000000000000 ريال
۱۴۰۰/۶/۲۷000000000000 ريال
۱۴۰۰/۶/۲۶000000000000 ريال
قيمت هر کيلو خرپا و مش:
خرپا نورد گرم 3 فی 8:
خرپا نورد گرم 3 فی 10:
خرپا نورد سرد 3 فی 8:
مش 6 ساده:
مش 8 آج دار:
مش 10 آج دار:
قیمت های ذکر شده صرفاً برای خرید ظرفیتی و تحویل کالا درب کارخانه می باشد.
برای سفارشات خاص ،سفارش یه میزان کمتر، سفارش با میلگرد A3
و ... با دفتر فروش تماس حاصل فرمائید.
۱۴۰۰/۷/۲
۱۴۰۰ دوم مهر
| | |

 
خرپای ميلگردی
شبکه های ميلگری(مش)
ميلگرد شاخه
قالب پاشنه تیرچه
     
   طبق استاندارد 8133 ایران عبارت است از بافت هندسی از میلگردهای طولی و عرضی که با زوایای قائم نسبت به یکدیگر قرار گرفته اند و در تمام نقاط تقاطع به هم جوش شده اند .

   در تولید شبکه میلگردی نیز همانند خرپای میلگردی برای جلوگیری از کاهش سطح مقطع میلگرد می بایست از روش جوشکاری مقاومتی (نقطه جوش) استفاده کرد .

   تعداد جوش های شکسته شده نباید از یک درصد تعداد اتصالهای جوشکاری شده مقاطع موجود در هر برگ یا نصف تعداد اتصالات جوشکاری شده مقاطع موجود در طول هر یک از میلگردها بیشتر باشد .