۱۴۰۰ ششم مرداد
| | |
     
- محاسبات زیر بر اساس جداول نشریه شماره 94 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه شده است.
- میلگرد از نوع کششی با تنش تسلیم (fy) حداقل 4200 کیلوگرم بر سانتی متر مربع.
- در صورت لزوم می توان از سطح مقطع معادل در جدول استفاده نمود.
- میلگردهای تقویتی باید حتما دارای تنش تسلیم حداقل 4000 کیلوگرم بر سانتی متر مربع باشند.
- برای سقف های با بار زیاد و دهانه های بزرگ باید از تیرچه مضاعف استفاده نمود.

مجموع بار زنده و مرده : کيلو گرم / سانتی متر مربع
طول دهانه : متر
فاصله محور تا محور (Ax به Ax) : سانتی متر
ارتفاع خرپا : سانتی متر
 


     
بروز خطا در زمان عملیات. خطا: trussWeightCalculator در حال حاضر در دسترس نمی باشد.